Om CERT-SE

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja det svenska samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-säkerhetsincidenter. Uppdraget omfattar både privat och offentlig sektor med fokus på samhällsviktig verksamhet. CERT-SE verksamhet bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Till uppdraget hör bland annat att:

Kunskap och förmåga

CERT-SE bidrar till ökad kunskap och förmåga inom it-säkerhets- och cybersäkerhetsområdet genom att:

Incident- och sårbarhetshantering

CERT-SE stöttar verksamheter i att hantera it-säkerhetsincidenter och cyberangrepp genom att:

Situationsmedvetenhet

CERT-SE bidrar till ökad situationsmedvetenhet till samhällets aktörer och kunskap om hur dessa bör agera genom att:

CERT-SE uppmanar alla svenska verksamheter att dela med sig av information om avvikelser och incidenter i sina it-miljöer för att få stöd, och för att bidra till att varna andra.

RFC 2350: Expectations for Computer Security Incident Response at CERT-SE